Coryton Oil Refinery, EssexCoryton Oil Refinery, Essex